SCRC Catholic Renewal Logo  
Vietnamese Conference
Một Ngày Hội Thảo cho Người Việt Nam
Cùng với Đại Hội lần 44 hằng năm
Đại Hội Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo

Niềm Vui Tin Mừng

Cuối tuần dịp lể Lao Động
Thứ Bẩy 5 Tháng Chín, 2015
Tại Đại Hội Trường Anaheim, Phòng 213
Lệ phí người lớn: $20 cho hội thảo

The Vietnamese Conference is conducted in the Vietnamese language, Saturday, September 5, 2015, in conjunction with the SCRC Catholic Renewal Convention at the Anaheim Convention Center, in Anaheim, California.

This all-day event is held in Anaheim Convention Center Room 213.

$20 per person.
Full-weekend tickets are available for those who wish to attend the English language workshops on Friday and Sunday.

Click here to Register Online.

A registration form is available here.


Cha Martin Trần Đức
Father Martin Tran
Workshop with Father Martin Tran
Our Lady of Guadalupe,
La Habra, California

“Hãy Vui Mừng Trong Chúa Luôn"

"Rejoice In The Lord Always"
Giám Mục Mai Thanh Lương
Bishop Dominic Mai Thanh Luong
Bishop Dominic Luong
Diocese of Orange,
California

Cha Chris Tuấn Quốc Phạm
Father Christopher Pham
Workshop with Father Christopher Pham
St. John Neumann,
Irvine, California

"Hãy Mang Lấy Ách Của Ta"

"Come To Me, All You Who Are Weary and Burdened"


Thứ Bẩy 5 Tháng Chín, 2015
Saturday, September 5, 2015
Tại Đại Hội Trường Anaheim, phòng 213 - Anaheim Convention Center Room 213
9:00am  -  9:45am Ca nguyện / Praise and Worship
9:45am  -  10:30am Hãy Mang Lấy Ách Của Ta
Come To Me, All You Who Are Weary and Burdened

by Fr. Cris Phạm Tuấn, Linh Hươsng Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng
Giáo Phận Orange
10:30am  -  10:45am Giờ nghỉ / Break
10:45am  -  11:00am Ca nguyện / Praise and Worship
11:00am  -  12:00pm Hãy Vui Mừng Trong Chúa Luôn
Rejoice In The Lord Always

by Fr. Martin Trần Đức
12:00pm  -  1:30pm Nghỉ  trưa / Lunch
1:30pm  -  2:00pm Ca nguyện / Praise and Worship
2:00pm  -  2:15pm Giờ nghỉ / Break
2:15pm  -  3:30pm Thánh Lễ / Liturgy
3:30pm  -  4:30pm Chữa lành / Healing Service 
4:30pm - 6:45pm Ăn tối / Dinner
6:45pm  -  7:30pm Ca nguyện trong Arena với cộng đồng SCRC / Praise and worship in the Arena
7:30pm  -  9:30pm Thánh Lễ và Chữa lành với cộng đồng SCRC tại hội trường chính Arena
Liturgy and Healing Service in the Arena