Please Note: This page is for a past Convention.
The most recent Convention page can be found at scrc.org/convention/ .
  SCRC Catholic Renewal Take Courage, Have Faith 2013 SCRC Convention: Take Courage, Have Raith  
Vietnamese Conference
Một Ngày Hội Thảo cho Người Việt Nam
Cùng với Đại Hội lần 42 hằng năm
Đại Hội Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo

Hãy Can Đảm, Vững Lòng Tin

The Vietnamese Conference is conducted in the Vietnamese language, Saturday, August 31, 2013, in conjunction with the SCRC Catholic Renewal Convention at the Anaheim Convention Center, in Anaheim, California.

This all-day event is held in Anaheim Convention Center Room 213.

$20 per person.
Full-weekend tickets are available for those who wish to attend the English language workshops on Friday and Sunday.

Click here to Register Online.

Cuối tuần dịp lể Lao Động
Thứ Bẩy 31 Tháng Tám , 2013
Tại Đại Hội Trường Anaheim, phòng 213
Lệ phí người lớn: $20 cho hội thảo
Tiếng Việt: Frank V. Tran (714) 797-7853


Cha Trịnh Minh Thái
Father Thai Paul Minh Trinh
Workshop with Father Thai Paul Minh Tran
Holy Family Cathedral,
Orange, CA

“Sống đức tin trong tin thần
cộng đồng 50 năm”


“Living our faith in the New Pentecost.”
Cha Martin Trần Đức
Father Martin Tran
Workshop with Father Martin Tran
Our Lady of Guadalupe,
La Habra, CA

“Thánh Phaolô và Hành Trình Đức
Tin trong Thần Khí”


“St. Paul and The Journey of
Faith in the Spirit.”
Cha Chris Tuấn Quốc Phạm
Father Christopher Pham
Workshop with Father Christopher Pham
St. John Neumann,
Irvine, CA

“Nếu con yêu Thầy, các con
hãy giữ lời Thầy.”


“If you love me,
you should keep my words.”


Vietnamese Conference Schedule
Thứ Bảy 31 Tháng 8 - 2013 - Saturday, August 31, 2013
Tại Đại Hội Trường Anaheim, phòng 213 - Anaheim Convention Center Room 213
10:00am  -  11:00am Họp mặt và Ca Ngợi / Gathering and Praise
11:00am  -  12:00pm Đề tài thứ nhất do Cha Trịnh Minh Thái với chủ đề:
“Sống đức tin trong tin thần cộng đồng 50 năm”

First topic presented by Father Thai Paul Minh Trinh:
“Living our faith in the New Pentecost.”
12:00pm  -  12:30pm Chia sẽ nhóm nhỏ / Break out session
12:30pm  -  1:30pm Ăn trưa / Lunch
1:30pm  -  2:30pm Ca ngợi  /  Praise
2:30pm  -  3:30pm Đề tài thứ hai do Cha Martin Trần Đức với chủ đề:
“Thánh Phaolô và Hành Trình Đức Tin trong Thần Khí”

Second topic presented by Father Martin Trần Đức:
“St. Paul and The Journey of Faith in the Spirit.”
3:30pm  -  4:00pm Chia sẽ nhóm nhỏ / Break out session
4:00pm  -  4:15pm Giải lao / Break
4:15pm  -  5:15pm Đề tài thứ ba do Cha Chris Phạm Quốc Tuấn với chủ đề:
“Nếu con yêu Thầy, các con hãy giữ lời Thầy.”

Third topic presented by Father Chris Tuấn Quốc Phạm:
“If you love me, you should keep my words.”
5:15pm  -  5:30pm Chia sẽ nhóm nhỏ / Break out session
5:30pm  -  6:30pm Ăn tối /  Dinner
6:30pm  -  7:30pm Ca ngợi tại hội trường chính / Praise at the Arena
7:30pm  -  10:00pm Thánh lễ chữa lành tại hội trường chính / Liturgy and Healing Service at the Arena