Please Note: This page is for the 2010 Convention.
The most recent Convention page can be found at scrc.org/convention/ .
SCRC Catholic Renewal Logo SCRC Catholic Renewal SCRC 2010 Convention: Stand Firm in the Faith 2010 SCRC Catholic Renewal Convention Logo
Vietnamese Conference
Vietnamese Conference
SCRC Welcomes Back the Vietnamese Catholic Charismatic Community This Program is conducted in the Vietnamese Language by Catholic leaders from throughout the United States.
  • Inspiring Presentations by 11 Speakers
  • Dynamic Masses & Healing Service
  • Opportunity for Confession
  • Prayer Time & Devotions Each Day
  • Live Praise Music All Weekend

Schedule

The Vietnamese Conference is conducted in the Anaheim Marriott Hotel Ballroom, adjacent to the Anaheim Convention Center. For information in Vietnamese, please go to scrc.thanhlinh.net.
View the 2010 Vietnamese Flyer Here.
You can Register Online Here.
Or, you can download a mail order Registration Form Here.

Vietnamese Text
scrc.thanhlinh.net


thanhlinh@gmail.com SCRC 2010 Vietnamese Conference

Friday Sept 03 to Sunday Sept 05, 2010 at Anaheim Convention Center (Marriott Hotel Orange County Ballroom)

FRIDAY Sept. 03 2010
9:00AM – 10:00AM Admission to the Vietnamese Track
10:00AM – 10:45AM Praise and Worship--Benediction
10:45AM – 12:00AM Opening MASS –Talk 1: NEW PENTECOST AND BAPTISM IN THE SPIRIT Speaker: Bishop Mai Thanh Luong
12:00PM – 12:15PM Break
12:15PM – 1:00PM Talk 2: THE PRESENCE OF THE HOLY SPIRIT AND HIS GIFTS Speaker: Rev. Minh Cong Bui
1:00PM – 2:30PM Lunch
2:30PM – 3:00PM Praise and worship
3:00PM – 3:45PM Talk 3: DELIVERANCE FROM THE POWER OF DARKNESS Speaker: Rev. Tri Pham
3:45PM – 5:00PM Divine Mercy and Healing from bondages through the Blood of Jesus 
5:00 PM – 6:30 PM Dinner
6:30 PM – 7:15PM Praise and Worship—Movie: “Come back to Me!”
7:15PM – 8:00PM Talk 4: THE BLOOD OF JESUS CHRIST Speaker: Rev. Thaddeus Bui, OH
8:00PM – 10:30PM Healing and Reconciliation at the Cross of Jesus Christ
 
SATURDAY Sept. 04 2010
9:00AM – 9:45AM Praise and Worship – Benediction
9:45AM – 10:25AM Talk 5: HEALING OF FAMILY TREE Speaker: Rev. Thomas Khue Le
10:25AM – 11:00AM Experience of the Healing Touch of Jesus
11:00AM – 11:15AM Break
11:15AM – 12:00PM Talk 6: TESTS OF MINISTRY Speaker: Rev. Tue Pham
12:00PM – 12:30PM Basic Guidelines for Charismatic Leaders
12:30PM – 2:00 PM Lunch
2:00PM – 2:15PM Praise and worship
2:15PM – 3:00PM Talk 7: SPIRITUAL WARFARE Speaker: Rev. Thuong Nguyen
3:00PM – 3:45 PM Divine Mercy and Inner Healing
3:45PM – 4:30PM Talk 8: GROWTH AND TRANSFORMATION IN CHRIST Speaker: Rev. Bich Nguyen
4:30PM – 6:00PM Dinner
6:00PM – 6:35PM Praise and worship
7:15PM – 10:30PM MASS: Receiving Baptism in the Spirit Speaker: Rev. Ben Tran
 
SUNDAY Sept. 05 2010
8:00AM – 9:45AM Praise and Worship: Healing and Conversion through Mary’s Touch
9:45AM – 11:15AM Attendee’s sharing
11:15AM – 12:00PM Talk 9: MARY, THE FIRST DISCIPLE AND CHARISMATIC Speaker: Sr. Theresa Trang Nguyen, LHC
12:00PM – 12:30 PM Sending
12:30 PM – 2:00 PM Lunch
2:00PM CLOSING MASS: Consecration to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary

Chủ đề: HÃY ĐỨNG VỮNG TRONG ĐỨC TIN (1Cor. 16:13)
Từ Thứ Sáu 03 đến Chúa Nhật 05/9/2010 tại Anaheim Convention Center (Marriot Hotel Orange County Ballroom)


THỨ SÁU Sept. 03 2010
9:00 AM – 10:00 AM Ghi Danh và Lấy Bảng Tên
10:00AM – 10:45AM Ca Ngợi và Thờ Lạy Chúa
10:45 AM – 12:00 PM THÁNH LỄ KHAI MẠC, Bài 1: LỬA HIỆN XUỐNG MỚI VÀ PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN
12:00PM – 12:15PM Giải Lao
12:15PM – 1:00PM Bài 2: SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA THÁNH THẦN VÀ ÂN SỦNG
1:00PM – 2:30 PM Cơm trưa
2:30PM – 3:00 PM Ca ngợi
3:00PM – 3:45 PM Bài 3: QUỀN LỰC BÓNG TỐI VÀ CẦU NGUYỆN GIẢI THOÁT
3:45PM – 5:00PM Lòng Thương Xót Chúa- Chữa Lành và Cầu Nguyện Giải Thoát
5:00PM – 6:30PM Cơm tối
6:30PM – 7:15PM Ca ngợi – Mở Lòng Đón Nhận Thánh Giá
7:15PM – 8:00PM Bài 4: GIÁ MÁU CHÚA GIÊSU
8:00PM – 10:30PM Chữa Lành và Trở Về qua Quyền Năng của Thập Giá Chúa Giêsu
 
THỨ BẢY Sept. 04 2010
9:00AM – 09:45AM Ca ngợi – Đặt Mình Thánh Chúa
9:45AM – 10:25AM Bài 5 CHỮA LÀNH DÒNG TỘC
10:25AM – 11:00AM Cảm Nghiệm Sự Chữa Lành của Chúa
11:00AM – 11:15AM Giải Lao
11:15AM – 12:00PM  Bài 6: 10 THỬ THÁCH TRONG ĐỜI SỐNG DẤN THÂN PHỤC VỤ
12:00PM – 12:30PM Những Điều Căn Bản Cho Một Người Lãnh Đạo Thánh Linh
12:30PM – 2:00PM Cơm trưa
2:00PM – 2:15PM Ca ngợi – cầu nguyện
2:15PM – 3:00PM Bài 7: TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG
3:00PM – 3:45PM Lòng Thương Xót/ Chữa lành nội tâm
3:45PM – 4:30PM Bài 8: LỚN LÊN TRONG CHÚA GIÊSU VÀ THẦN KHÍ
4:30PM – 6:00PM Cơm tối
6:00 PM – 6:35PM Ca ngợi
6:55 PM – 10:30PM THÁNH LỄ: LÃNH NHẬN PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN
 
CHÚA NHẬT Sept. 05 2010
8:00AM – 9:45AM Ca ngợi – CẢM NGHIỆM SỰ CHỮA LÀNH CỦA TÌNH MẸ
9:45 AM – 11:15 AM Chia sẻ (80)
11:15 AM – 12:00PM Bài 9: MẸ MARIA, NGƯỜI MÔN ĐỆ VÀ NỮ THÁNH LINH ĐẦU TIÊN
12:00 PM – 12:30PM Nghi thức sai đi
12:20 PM – 2:00PM Cơm trưa
2:00 PM THÁNH LỄ BẾ MẠC: Tận Hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria
Click Here to Register Now!